Miljøforhold i Oslofjorden

Miljøet i Indre Oslofjord er bestemt av et komplisert samspill mellom naturgitte forutsetninger og direkte og indirekte menneskeskapte påvirkninger.

Naturgitte forutsetninger
Oslofjordens spesielle form, med det trange innløpet og den grunne terskelen ved Drøbak påvirker inn- og utstrømningsforholdene. Dessuten innvirker fjordens topografi, med grunner og dyprenner, topografien på land, inkludert omfanget av ferskvannstilførsler, samt strømningsforhold utenfor fjorden. Sammen med klimaforholdene har alle disse faktorene betydning for miljøet i fjorden.

Menneskeskapte påvirkninger
De menneskeskapte påvirkninger er først og fremst direkte utslipp via kommunalt avløpsvann, dvs avløpet fra husholdningene. I tillegg kommer industriavløp og overflateavrenning, samt annen aktivitet som påvirker fjorden, for eksempel båttrafikk.

Siden det «gamle» renseanlegget åpnet i 2001 har forholdene i fjorden bedret seg år for år, til glede for friluftsfolk og for fiskere.

Men som det framgår av Nivas (Norsk Institutt for Vannforskning) rapport Indre Oslofjord 2013 status, trusler og tiltak har dette snudd:

Den gode utviklingen er stoppet opp og snudd, tilførsel av næringsstoffer som nitrogen og fosfor øker, disse stoffene som fører til overgjødsling, fjorden gror igjen. Denne økningen i tilførselen av næringsstoffer skyldes den store befolkningsveksten som gjør at det kommer mer avløpsvann til renseanleggene, mer enn det de er bygget for.