Sprengningsarbeider under bakken og påvirkning på nabolaget

Ved sprengningsarbeider under bakken vil de aller fleste oppleve merkbare vibrasjoner, for noen kan disse oppleves som meget kraftige og ubehagelige Videre kan vibrasjonene merkes som skrangling i kopper og kar, skapdører etc.

Mennesker er meget følsomme for vibrasjoner og erfaringsmessig opplever vi vibrasjonene som meget ubehagelig til tross for at de kanskje ligger på en brøkdel av anbefalte maksimal grenseverdi for å unngå skade på bolig, støttemurer og andre konstruksjoner

Det er utarbeidet nasjonale standarder med anbefalte grenseverdier. I kontrakten med entreprenøren i UBRA-prosjektet er det fastsatt krav til maksimal tillatt rystelsesnivå på 20 mm/s for overliggende eiendommer (boliger, støttemurer).  Verdien på 20 mm/s er relativt streng og lavere enn anbefalt verdi i Norsk Standard. Dette reduserer sannsynligheten for vibrasjonsskader.

Ved langvarige sprengningsarbeider opplever vi imidlertid ofte at pyntegjenstander, glass og løsøre kan bevege seg litt for hver salve, for til slutt å falle ned. Det anbefales å holde ett øye med dette under anleggsperioden.

Under sprengningsarbeidene for Midgardsormen, som ble utført 2011-2013, ble det målt vibrasjoner på i alt 44 punkter hvorav 28 på boliger.  Måleresultatene viser at gjennomsnittsverdien av de høyeste registreringene på samtlige boliger var på ca. 13-14 mm/s, altså under grenseverdien som er fastsatt for dette prosjektet. (Midgardsormen ligger nord for og inntil nordenden av UBRA-prosjektet).

Vibrasjoner dempes med avstand, dette gjør at boliger høyere opp i terrenget får mindre vibrasjoner enn de nærmere Mosseveien.

Snitt av Ekebergfjellet med UBRAanlegget

Snitt av fjellet med ferdig utsprengte haller omtrent midt i UBRA, i sørenden av eksisterende renseanlegg. Største avstand mellom toppen av hallen og bebyggelsen er her ca. 80 meter.

 Vibrasjonene vil fortløpende bli målt og umiddelbart rapportert til byggherre og entreprenør.  Dette gjør at entreprenøren kan gjøre tiltak for neste salve hvis målingene viser rystelser som nærmer seg den fastsatte grenseverdi..