Vann- og avløpsetaten er initiativtaker til et forum for nabokontakt

På forumets første møte 17. oktober deltok naborepresentanter fra Skogbakken og Bekkelagsveien, disse anses å være de mest berørte naboene i UBRA-prosjektets første fase. I tillegg møtte Vann- og avløpsetaten, Bydel Nordstrand og Nordstrand Blad.

Vann- og avløpsetaten foreslår at disse møtene holdes månedlig.

De viktigste sakene i møtet:

 1. Forum for nabokontakt.  Arbeidsform, representanter, deling av referat etc.
 2. Bydelsdirektørens behandling av søknad om dispensasjon fra støyforskriften.  Status.
  Søknad om unntak fra støyforskriften – Bydelens svarbrev 18.09.14
  Søknad om unntak fra støyforskriften – Bydelens presisering av vedtak – 17.10.14
 3. Alternative løsninger for massetransporten.  Status.
 4. Fremleggelse av konsekvensutredning for planlagt utkjøring til Mosseveien
 5.  Oppstart sprengning etc.
 6. Informasjon til naboer, politikere og Oslos innbyggere via ubra.no
 7. Sikringstiltak Skogbakken 3 og Bekkelagsveien 2B/C. Status.
 8. Eventuelt

 Neste møte ble foreløpig avtalt; tirsdag 18. november 2014 kl. 15.00 på bydelshuset. Nærmere informasjon kommer.

 Hele referat fra møtet finner du her