SPØRSMÅL OG SVAR

Ved å melde deg på tjenesten vil du få SMS-varsler 20-30 minutter før hver sprengning.

Meldingene er gratis for mottager.

Påmelding: Send kodeordet UBRA START til 2258
Utmelding: Send kodeordet UBRA STOPP til 2258

OBS! Når du får varsel om sprengning kan det være flere sprengninger i løpet av få minutters mellomrom på samme varsel.

Anleggets kapasitet er overskredet. Til tross for en rekke tekniske tiltak de siste årene klarer ikke anlegget å overholde konsesjonskravene. Vannkvaliteten i fjorden viser nå en negativ utvikling.

Prognoser viser sterk befolkningsøkning i Oslo, Utbyggingen vil øke kapasiteten fra 290 000 pe (personer) til 490 000 pe. Dette vil gi tilstrekkelig rensekapasitet til forventet belastning 2030.

Sprengning starter i november 2014 med varighet ut 2017. Totalt 465 000 m3 fjell skal fjernes.

Hverdager:

  • Sprenging tillates fra kl. 08.00 til 21.00.
  • Pigging tillates fra kl. 08.00 til 22.00.
  • Boring tillates fra kl. 07.00 til 22.00.

    Det vil ikke bli sprengning lørdag og søndag.

Sprengningene vil oppleves som en serie dype drønn snarere enn som eksplosjoner, etterfulgt av rystelser. Rystelsene vil for mange oppfattes som ubehagelige og skremmende.

Når det sprenges i fjell vil mesteparten av sprengstoffets energi gå med til å knuse og bryte løs fjellet. Den resterende energien vil dels forårsake luftstøt, og dels medgå til å sette det omkringliggende fjellet i forbigående bevegelse, noe som kan oppleves som vibrasjoner.

Mennesker og dyr er svært følsomme overfor vibrasjoner og en kan ofte merke vibrasjoner fra sprengning på lange avstander. Dette kan lett oppleves dramatisk, men faren for at det skal oppstå skader eller farlige situasjoner er minimale.

Skader på bygninger vil normalt ikke oppstå før vibrasjonene kommer opp i nivåer som er flere ganger det vi mennesker føler som ubehagelig. For å hindre skader på grunn av vibrasjoner, har vi grenseverdier for hvor store de kan tillates. Det blir satt ut vibrasjonsmålere i anlegget og på boliger.

Les vår brosjyre som forteller litt om hvordan sprengningen påvirker omgivelsene.

VAV_Sprengningsbrosjyre

Grenseverdi for maksimal rystelse på eiendommene (boliger, murer etc) over anlegget er fastsatt til 20 mm/s.

Dette er en relativt lav verdi og vil normalt ikke medføre skader på bygninger og murer.

Grenseverdi på 20 mm er tilsvarende det som har vært benyttet ved tidligere sprengingsarbeider på Bekkelaget. Det blir utplassert flere rystelsesmålere som avleses etter hver salve /sprenging.

Besiktigelse av eiendommene er gjennomført og strenge krav til rystelser er fastsatt. Dersom det likevel skulle oppstå skader er saksgangen som følger:

Eier melder skriftlig (e-post) inn skaden til Vann- og avløpsetaten (VAV).

VAV vil avholde befaring og innhente en uavhengig vurdering av årsaksforholdet.

Hvis skaden er en følge av sprengningsarbeidene og erstatningsgrunnlag foreligger, vil VAV dekke kostnadene til utbedring , eventuelt utbetale erstatning i henhold til takst.

Det er anledning å be VAV om erstatningsbolig i anleggsperioden hvis sprengningsarbeidene oppleves som uutholdelig.

Dette er en personlig vurdering som hver enkelt må gjøre. VAV vil vurdere alle slike henvendelser i nært samarbeid med Bydelsoverlegen.

Totalt 465 000 m3 fjell – ca 50 000 billass skal kjøres ut av anlegget over en periode på ca 2 ½ år.

Inn og utkjøring skjer via Havneveien og videre ut på E18/Mosseveien.

Alle lastebilene må gjennom et spyleanlegg for fjerning av forurensing av løsmasse/leire i fjellanlegget før de fortsetter ut fra anleggsområdet.